Madame Gougousse (Women of the Supermarket - Photo by: Morgan Jesse Lappin)

Madame Gougousse (Women of the Supermarket - Photo by: Morgan Jesse Lappin)